Mambo Dhuterere – Ndinzwei Mambo Video

Mambo Dhuterere – Ndinzwei Mambo video out now.

Zvinodzimba Ngoni now available on all digital music stores link below

https://songwhip.com/mambodhuterere/z…

Dare Guru Now Available on all Online Platforms Link Below:

https://songwhip.com/album/mambo-dhut…

Connect with Dhuterere on Social Media

Instagram: https:urlzs.com/JRprX
Twitter : https://urlzs.com/vyBzX
Facebook : https://urlzs.com/LNCey
Contact number : +267 72 194 755

Mambo Dhuterere - Ndinzwei Mambo Video

Lyrics

Ndinokunamatai bba, Jaire samasimba
Ndinokukumbirai baba Emanuwere ane Ngooni
Ngoni dzenyu baba, dziputsirwe mandiri
Ndoni dzenyu baba dziputsirwe mandiri

Ndaatyora huso ndadana jerusariima
Zarurai mazambara andindinzwe mchinda werugare
Ndiye Mwari anoyera, agere panoyera
Baaba vanobwinya chigaro chonobwinya

Zodzai Ngoni babadizwei pakuteura
Ndikarota humambo, panyama hazvizadziswe
Asi Ndikarota rufu, donzwa mkoma aparara

Ndikarota ndarama, ndinomuka ndiine mhoko
Asi pandarota rufu izvozvi kune mariro
Kudyirwa munda nembwa, sendakarima zondo
Dimoni kugara pamwena kuponda dzichiri hope

Ndozosara ndoshanda, panyama
Ndodikitira kuhope vatopedza
Neni chakanaka ratakura

Hongu ndovaka rudo, kuhope ndovaka rudo
Ndabvunza muporofira, ati imweya yakaipa
Ndinomborota ndichidonha
Mambo ndichiwira mgomba

Ndava pedyo kunotunga ivhu, vhundu ndopepuka
Ndaneta nekungo dzingirirwa kuhope
Ndichingo mhanya, ndabvunza mporofita
Ati imweya yakaipa…

Ndiizadzei Mambo, neMweya, mweya
Ne mweya mweya unoera
Hatirwe neemapfupa nenyama inoora
Hondo ndeye Mweya, Mweya chiburuka

Kurwa handi kweedu, kurwa ndekwa Mwaari
Kurwa ndekwa baba Mweya chipindira
Mumweya mune hondo, yemachinda e pezhiya
Ne Mweya yemunyanza nyangwe yemubwiro

Ndiizadzei Mambo, ne mweya
Mweya ne mweya mweya unoera hahaha
Simba ndimi munaro simba ndimi ahihi
Simba ndimi munaro

Hehehe Ngoni ndimi munadzo ngoni
Ndimi ahihi Ngoni ndimi munadzo
Hihihi Simba ndimi munaro simba ndimi
Ahihi Simba ndimi munaro simba

Vazhinji hatina moyo, moyo yekwana
Jobho hatina moyo inotsungirira
Munhamo nemumadzudzo

Handidi zvekunyenyeredza
Handina simba nhamo ikanditsika
Konzi moyo unorunduka

Ikodzero dzangu tenzi, kudya ndichitosiya
Rugare rwukandi nyenyeredza moyo unorunduka
Saka nhamo musairega ichisvika pedyo neni
Hosha mudzirega dzichisvika pedyo neni
Ne rufu musarwurega rwuchisvika pedyo neni

Download: Mambo Dhuterere – Ndinzwei Mambo Video